Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viamelanchujnia melanchujnia
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viasyrena syrena
Reposted fromniente niente viadzisniezasne dzisniezasne
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadzisniezasne dzisniezasne
4379 dbde 500
Reposted fromhrafn hrafn viadzisniezasne dzisniezasne
Jedna osoba.
Setki emocji.
Tysiące zranień.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadzisniezasne dzisniezasne
6217 6dc1 500
Reposted fromwyczes wyczes viazepsutyumysl zepsutyumysl
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
6803 f053 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
5471 2013 500
2318 d565
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viaframbuesa frambuesa

February 13 2019

6689 9468 500
Reposted fromsoftboi softboi viamoglismywszystko moglismywszystko
Już za długo Cię nie było, żebyś teraz mógł być.
— Aleksandra Steć
Czuję, że przepaść między nami powiększa się coraz bardziej. Wkrótce nie zdołamy już się dosięgnąć.
— Sarah Pinborough
3497 d05f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaPaiMei PaiMei
9120 90b7
Reposted fromkarahippie karahippie viaPaiMei PaiMei
6895 53c7
Reposted fromnaich naich viaPaiMei PaiMei
Czy wiedziałbyś co ze sobą zrobić, gdybyś w postaci innego człowieka, przyszedł spotkać i pomoc samemu sobie? Od czego byś zaczął żeby do siebie dotrzeć? Pytanie do namysłu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl