Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

0526 598a
2220 31a1 500
Reposted fromnudes nudes viajointskurwysyn jointskurwysyn
8138 5561
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
6655 5ffb 500
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
5894 a4d1
Reposted fromnfading nfading viajointskurwysyn jointskurwysyn
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaprzytulmnie przytulmnie

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
4625 b1f6
i chuj.
Nie mam już w sobie tej chęci udowadniania że potrafię. Brakuje mi jej.
5566 9121
za dużo Ciorana.
2163 45d4
9620 bda8 500
Reposted frombrumous brumous viafajnychnielubie fajnychnielubie
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań.
— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromhelven helven viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl