Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

6590 b2a7
ja nie przestanę przejebane mieć aż do śmierci.
Reposted fromorchis orchis viapersona-non-grata persona-non-grata
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
4212 58fa 500
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viamrrru mrrru
0297 0f76

serious:

who were you?

W dzisiejszych czasach ludzie zbyt wiele myślą i niepotrzebnie wszystko analizują.
— Lucinda Riley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
0322 d10b
Reposted fromalkohol alkohol viaAinsworthCass AinsworthCass
2756 e11a 500
Przychodzi moment, w którym po utracie złudzeń co do innych tracimy je co do siebie.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
3234 d2a6
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viabrzask brzask
Co rano trzeba wstać,
a co wieczór zapomnieć.
— Miuosh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl