Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

Zaglądasz?

Zaglądasz tu jeszcze? 
Reposted bycolorfulvillainNoirBlanchavingdreamswarkocz
5593 dd4a
Reposted fromsavatage savatage viaZoonk11 Zoonk11
4312 0025 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayoann yoann
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
6065 65d6
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
8510 1572 500
Zulczyknj
2080 0a09
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalliwantisyou alliwantisyou
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Ks. Jan Twardowski
Reposted fromstercum stercum viaalliwantisyou alliwantisyou
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
9061 e2fb
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

8483 fb11
Reposted fromdeath-is-my-friend death-is-my-friend viakiks kiks
3177 de34
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
3178 f72a
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
8374 1d28
Reposted fromdiebitchess diebitchess viacytaty cytaty
Czasami śnią nam się niewłaściwe osoby
— nevermind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl