Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

Już za długo Cię nie było, żebyś teraz mógł być.
— Aleksandra Steć
Czuję, że przepaść między nami powiększa się coraz bardziej. Wkrótce nie zdołamy już się dosięgnąć.
— Sarah Pinborough
3497 d05f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaPaiMei PaiMei
9120 90b7
Reposted fromkarahippie karahippie viaPaiMei PaiMei
6895 53c7
Reposted fromnaich naich viaPaiMei PaiMei
Czy wiedziałbyś co ze sobą zrobić, gdybyś w postaci innego człowieka, przyszedł spotkać i pomoc samemu sobie? Od czego byś zaczął żeby do siebie dotrzeć? Pytanie do namysłu.
Być może to już ten czas - kiedy trzeba przestać tęsknić za tym co było, a zacząć za tym co będzie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiammistake iammistake
6252 4680 500
K. Nosowska
Reposted fromresort resort viaboli boli
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viaboli boli
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viaalliwantisyou alliwantisyou
0195 6938 500
Reposted fromnutt nutt viapersona-non-grata persona-non-grata
1660 4b63
Reposted fromreylin reylin viapersona-non-grata persona-non-grata

mam ochotę uciec

Za rok też już mnie nie poznasz - wybacz.
— Miuosh "Bawełna"

October 30 2018

2508 fc9a
Reposted fromkarahippie karahippie viamalinowowa malinowowa
3925 19d3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowowa malinowowa
6744 f15e
Reposted fromdarshan darshan viatekwoj tekwoj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl