Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

0132 0b1d 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viabrzask brzask
1734 a0d1 500
4176 4d70 500
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viaalliwantisyou alliwantisyou
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viaalliwantisyou alliwantisyou
3629 db5e 500

coltre:

I took this picture in the atrium of the National Gallery of Modern Art, Rome.

7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viaalliwantisyou alliwantisyou
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viapeaceandlove peaceandlove

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaAinsworthCass AinsworthCass
4547 c299 500
Katowice.

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
5079 eb11 500
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
6649 0cdd
Reposted fromdippi dippi viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl