Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

3960 00fc 500
Reposted fromsavatage savatage viaalliwantisyou alliwantisyou
0248 1416
Reposted fromkarahippie karahippie viaalliwantisyou alliwantisyou
1282 46b8 500
Reposted fromregcord regcord viaalliwantisyou alliwantisyou
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
5414 d926 500
2758 1f4e 500
Reposted fromseaweed seaweed viaalliwantisyou alliwantisyou
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viaalliwantisyou alliwantisyou
9115 efba
Reposted frombrumous brumous viaalliwantisyou alliwantisyou
0487 6349
Reposted fromkarahippie karahippie viadead-inside dead-inside
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viaalliwantisyou alliwantisyou
Jak przestać myśleć, nie uciekać w sen i zacząć coś robić?

April 22 2018

Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
8437 cba8 500

Czasami jest coś łatwiej napisać niż powiedzieć

Mosty Warszawskie. Wrocław, 2017. 

1331 75ec
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
1031 3b1e
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viagdziejestola gdziejestola
7960 b77e
Reposted fromdoedeer doedeer viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 15 2018

Reposted fromregcord regcord viagreensky greensky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl