Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

2508 fc9a
Reposted fromkarahippie karahippie viamalinowowa malinowowa
3925 19d3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowowa malinowowa
6744 f15e
Reposted fromdarshan darshan viatekwoj tekwoj
Reposted fromFlau Flau viaMountainGirl MountainGirl
5405 adfe 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaMountainGirl MountainGirl
6142 2640 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viapannaklio pannaklio
5400 30af 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaMountainGirl MountainGirl
6534 904f 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
5356 33fa 500
Reposted fromZircon Zircon viadeepbluex deepbluex
6537 7050
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viaBrzozi Brzozi

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
sezon na długie wieczory, herbatę malinową, kocyk i depresje- uważam za otwarty
4286 2bd8 500
Reposted fromoll oll viasyrena syrena
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viasyrena syrena
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasyrena syrena
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viasyrena syrena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl