Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17

October 22 2017

3361 6586 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viahormeza hormeza
0027 b921
Reposted fromhormeza hormeza viahormeza hormeza
3907 51db 500
Reposted frommrthewafel mrthewafel viamoepman moepman
9723 1113
Reposted fromepidemic epidemic viahormeza hormeza
Reposted fromFlau Flau viaLazhward Lazhward
Reposted fromkusiol kusiol viahormeza hormeza
7732 f2c7 500
Reposted fromdoyourmath doyourmath viahormeza hormeza
7006 b927 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahormeza hormeza
8974 783e
Reposted fromignemferam ignemferam viaLazhward Lazhward
3523 bda0
Reposted fromblank-page blank-page viaLazhward Lazhward
8558 4fae
Reposted fromdarthsadic darthsadic viamuccia muccia
6604 9ad9 500
Reposted fromalphaspirit alphaspirit viaoll oll
0140 a71a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaLazhward Lazhward
4540 813d 500
Świrszczyńska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl